Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je ALPE-PANON d.o.o. (v nadaljevanju McDonald's DL) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu www.mcdonalds.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), v najširšem pomenu.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Alpe Panona prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Alpe Panon zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Alpe Panon se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Alpe Panon opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so nujni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

(Ne)spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Alpe Panon in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Alpe Panona

Alpe Panon se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta, so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.mcdonalds.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Alpe Panon onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Alpe Panon ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.