Mac is Back

Pravila nagradne igre »Mac Is Back« na Tik Tok profilu McDonald's Slovenija

 

1.       Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Mac Is Back« na Tik Tok strani McDonald's Slovenija (v nadaljevanju »nagradna igra«), https://www.tiktok.com/@mcdonaldsslovenija, je podjetje ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o., McDonald's DL, Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

 

2.       Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 21.5. do 30. 6. 2020.

 

3.       Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je dvig prepoznavnosti na Tik Tok strani strani McDonald's Slovenija.

 

4.       Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare točno 15 let ali so starejše od 15 let in imajo odprt svoj račun na Tik Toku.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in zaposleni pri organizatorju. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila nagradne igre in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter, da se z njimi strinja.

Vse, ki na TikToku objavijo video in označijo @mcdonaldsslovenija, organizator v zasebnem sporočilu prosi za podatek o starosti. V kolikor se izkaže, da je avtor videa mlajši od 15 let, organizator navede elektronski naslov, na katerega starši ali skrbniki sodelujočega pošljejo dovoljenje, da organizator sodelujočemu lahko pošije nagrado.

 

5.       Načini sodelovanja v nagradni igri

Na Tik Tok strani McDonald's Slovenija je objavljen video (ko ga bomo imeli, dodamo link), v katerem plesalec in koreograf Arnej Ivkovič izvaja ples z imenom »Mac Is Back« in vabi sledilce naj ga izvedejo.

Sodelujoči na svojem Tik Tok profilu objavi video, kjer zapleše ples »Mac Is Back« in uporabi enako glasbeno podlogo kot je v originalnem videu, označi Tik Tok profil McDonald's Slovenija in doda #MacIsBack.

Vsem, ki to storijo, organizator pokloni Shake.

 

6.       Nagrajenci

Organizator nagradne igre bo nagradil vse, ki bodo sodelovali v nagradi igri in upoštevali pravila.

Organizator nagradne igre bo sodelujoče preko zasebnega sporočila na Tik Toku pozval, da mu v roku 5 dni posredujejo

•        Ime in priimek

•        Datum rojstva

•        Naslov, kamor mu pošljemo nagrado.

 

V kolikor se izžrebani v danih terminih ne odzove, se mu nagrada ne podeli.

V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri sodelujočem zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se mu nagrade ne podeli.

 

7.       Nagrada in nagradni sklad

V nagradnem skladu je neomejeno število kuponov za Shake (v tržni vrednosti 1,60 EUR).

Nagrajenec ni upravičen do izplačila gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad ali zahtevati kateregakoli drugega izdelka. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Tik Tok.

Nagrade se pošiljajo po pošti.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, če vrednost nagrade presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine plača Alpe-Panon d.o.o. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.

Ker je skupna vrednost nagrade 1,60 EUR in tako ne presega 42 EUR nagrajenec ni dolžan predložiti davčne številke.

 

8.       Ravnanje z osebnimi podatki

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator bo osebne podatke nagrajencev: ime in priimek, naslov, datum rojstva, uporabljal za namen posredovanja nagrade nagrajencu. Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec že izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

  • Pravica, da od ALPE-PANON d.o.o (organizator), kadarkoli zahteva: Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

–       Namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

–       Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

–       Popravek netočnih osebnih podatkov.

–       Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

–       Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

–       Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

–       Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

–       Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  • Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si).

Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: mcdkontakt@si.mcd.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre - ALPE-PANON gostinske storitve d.o.o., McDonald's DL, Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana 

 

9.   Odgovornosti organizatorja

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

–       uporabniške vsebine, kjer uporabniki označujejo Tik Tok profil McDonald's Slovenija,

–       nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,

–       nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

–       kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

10.       Odgovornosti in pravice iz vsebine komentarjev

Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

–       na katerih bodo tretje osebe, ki v sodelovanje niso privolile,

–       ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,

–       ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagraden igre.

Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem oseb, za katere odgovarja organizator. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče prek omrežja Tik Tok, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da kršitelje brez predhodnega opozorila izključi iz nagradne igre. Izključene bodo tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

11.   Končne določbe

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov mcdkontakt@si.mcd.com.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani McDonald's Slovenija.

Pravila veljajo od 21. 5. 2020 do preklica.

Ljubljana, 21. 5. 2020

ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o., McDonald's DL, Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana